Saturday, 6 February 2016

Sardarapat guitar chords (also called Sartarabad / Sardarabad)

I was trying to find the guitar chords for this patriotic Armenian song about a great military victory in 1918 which basically preserved the existence of the Armenian nation. I was unable to find the chords (in spite of the fact that it's been covered by Armenian-American band System Of A Down!) so I worked some out for myself:

(Dm)Երբ չի մնում (F)ելք ու (Dm)ճար,
(F)Խենթերն (Dm)են գտ(G)նում հ(C))նար.
(F)Այսպես (Dm)ծագեց, (G)արե(Em)գակեց
(G)Սարդարա(Am)պատի (F)մարտը (Dm)մեծ:

Զան(F)գեր ղողան(C)ջեք,
Սր(F)բազան (C)քաջեր(Dm)ին (C)կան(F)չեք
(G)Այս ար(C)դար մար(F)տին:
Սե(Bflat)րունդներ դուք ձեզ (F)ճանաչեք
(C)Սարդարապա(F)տից:

Ավարայրից ջանք առանք,
Այստեղ մի պահ կանգ առանք,
Որ շունչ առած, շունչներս տանք
Սարդարապատի պատի տակ:

Զանգեր ղողանջեք,
Սրբազան քաջերին կանչեք
Այս արդար մարտին:
Սերունդներ դուք ձեզ ճանաչեք
Սարդարապատից:

Բայց մենք չընկանք,
Մենք միշտ կանք,
Մենք չհանգանք դեռ կգանք,
Երբ տան զանգը, ահազանգը.
Որ մեր հոգու պարտքը տանք:

Զանգեր ղողանջեք,
Սրբազան քաջերին կանչեք
Այս արդար մարտին:
Սերունդներ դուք ձեզ ճանաչեք
Սարդարապատից:

No comments: